ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel.

A www.borcsoktanya.hu weboldalt üzemeltető Börcsök Róbert az alábbiakban nyújt

tájékoztatást a honlap látogatójával kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató

tekintetében a továbbiakban együtt: érintett vagy látogató) részére az adatkezelési

gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről,

valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Név: Börcsök Róbert

Székhelye: 6782 Mórahalom, VII. körzet tanya 247.

Telefonszám: +36-70-6100686

E-mail: borcsok.rob@gmail.com

web: www.borcsoktanya.hu

Képviselő és adatvédelmi felelős neve: Börcsök Róbert őstermelő

2. Preambulum

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon,

kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelek. Csak olyan

személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a

cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig, a jogszabályi előírása alapján végzem.

Elkötelezett vagyok amellett, hogy az Ön személyes adatait az irányadó adatvédelmi

jogszabályoknak, így különösen GDPR-nak, az Infotv.-nek megfelelően kezeljem, és az Ön

adatvédelmi jogait tiszteletben tartsam. Személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú

számomra!

A jelen adatvédelemi tájékoztató az értékesítési ill. egyéb tevékenység során végzett, valamint

azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeim, továbbá a honlap működtetése, használata

vonatkozásában tartalmaz információkat.

Az adatkezelési szabályzat a www.borcsoktanya.hu weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb

belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelővel, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló

partnerre (a továbbiakban: Szerződéses Partner) is kiterjed.

Aki a www.borcsoktanya.hu webáruházba regisztrálja magát, az Adatvédelmi és Adatkezelési

Szabályzatunkat elfogadottnak tekinti és azzal egyetért.

3. Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési

feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél

részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként

működik közre, például futárszolgálat, aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen

formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

4. A szabályzat célja

Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak

tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott

személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben

tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a

látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A weboldalon a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket

tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat

alakít ki.

Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési

körében felmerülő, a felhasználó, az Adatkezelővel, illetve egyéb Szerződéses Partnereivel és

a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 2. § (1)

bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban

együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik

személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala

elleni védelmet.

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó

informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi,

biztosítja.

A Webáruház a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági

követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a

Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet.

5. Alapvető fogalom meghatározások

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy

közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó

személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval, Eladóval;

Eladó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, akinek a termékét vásárolja meg érintett, és akinek adatkezelő továbbítja érintett

személyes adatait.

6. Az Adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie –

Célhoz kötöttség elve–.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához

szükséges mértékben és ideig kezelhető – Arányosság, szükségesség elve.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés

céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt

személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan

megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy

terjesztés megakadályozásáról.

Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett

beleegyezésével kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a vásárlással érintett harmadik személy részére

(Eladó) továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist csak vásárlás esetén kapcsolja össze

Eladóval.

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó

részére nem továbbít.

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

7.1 Regisztráció

Kezelt adatok köre:

Kapcsolattartó adatai: Név (vezeték-, keresztnév), E-mail cím, Születési év, hó, nap, Jelszó

Számlázási cím: Számlázási név (cégnév, név), Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám,

Mobilszám

Szállítási cím: Szállítási név, Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám

7.2 Bejelentkezési adatok

Kezelt adatok köre:

Regisztráció dátuma

Utolsó módosítás dátuma

Utolsó belépés dátuma

7.3 Termékkel kapcsolatos adatok

Termék neve

Termék rendszerbeli kódszáma

Termék rendeléskori bruttó ára

Termék rendelt darabszáma

7.4 Megrendeléssel kapcsolatos adatok

Megrendelés dátuma

Szállítási költség

Fizetési mód

Szállítási mód

Vásárló által adott megjegyzés

7.5 Vásárló tevékenysége a weboldalon

A kezelt adatok köre:

Anonim (nem bejelentkezett látogató esetén): Tevékenység időpontja, Tevékenység módja,

Használt böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba

helyezés esetén a termék neve

Bejelentkezett Vásárló esetén: Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, E-mail cím,

Használt böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba

helyezés esetén a termék neve

7.6 A személyes adatok tárolása, az információbiztonság

Személyes adat csak a 5. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja

szerint kezelhető.

Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a weboldalon történő

regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél

kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő

szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói

szokások felmérése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes

tájékoztatása alapján.

Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján e-mail

címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a

személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az borcsok.rob@gmail.com e-mail címre

elektronikus levélben, vagy a +36-70/61-00686-as telefonszámon, illetve a Tényleges

ügyintézés helyén személyesen van mód.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy:

Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem

kapcsolja össze.

Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.

Az adatokról biztonsági mentés készül.

Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az

érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható,

beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését

vagy zárolását a feltüntetett, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az

ott rögzítettek szerint.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták

meg az adatokat.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az

adatot, amennyiben:

a.) kezelése jogellenes;

b.) az érintett kéri;

c.) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a

törlést törvény nem zárja ki;

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott

határideje lejárt;

e.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat,

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez

az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés

esetén;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanap alatt megvizsgálja,

és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező

tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és

adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében.

A Webáruház a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági

követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a

Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a

határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz

fordulni.

Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt,

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles

bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy

jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel,

panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmh.hu